Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh,
Xin hiệp ý cầu nguyện cho :
Bà Rosa Mai Thị Vui (73),
Hội viên Gia đình Thiên Tâm,
sớm được Thiên Chúa là Cha Nhân Từ
đón nhận vào hưởng hạnh phúc Nước Thiên Đàng 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road, 4271 - Kerens, Tx 75144-7069 | Tel: (903) 229-2034 | E-mail: danvienthientam@gmail.com